ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้158คน
ผู้ชมเมื่อวาน400คน
ผู้ชมเดือนนี้4655คน
ผู้ชมเดือนก่อน9904คน
ผู้ชมทั้งสิ้น834463คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

                ธรรมศึกษาชั้น ตรี

เด็กหญิงกัญญภัค ธนะโรจน์
เด็กหญิงกัลยาณี รัศมี
เด็กชายคุณานุชน ดาวาจาเกียรติ
เด็กชายจตุรพร วงศ์ศรีจันทร์
เด็กชายจิรัฏฐ์ ทรัพย์บุญมี
เด็กหญิงญาณิศา บุตรดา
เด็กหญิงณิชชาภัทร อตมศิริกุล
เด็กหญิงณิชาลักษณ์ พัฒนเดชาวรวัฒน์
เด็กหญิงดาราธร นครจิตร์
เด็กหญิงตวงรัตน์ เศรษฐรุจิ
เด็กชายธนภัทร ธนทวี
เด็กชายธนายุ เตชะลาภา
เด็กหญิงนภมณี ฉันต์วิเศษลักษณ์
เด็กหญิงมุธิตา ถวิลวรรณ์
เด็กชายยุทธพล สุขสบาย
เด็กหญิงรุจิญาดา นิ่มสมบูรณ์
เด็กชายศักดิโชติ ปั้นทอง
เด็กชายศุภชัย เหล่าลดา
เด็กชายอดิเทพ มิตราวราไพศาล


ธรรมศึกษาชั้น โท

เด็กหญิงกนกนันท์ จรรยาลักษณ์
เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสงไพโรจน์
เด็กหญิงกัณธิชชา เจริญรักษ์
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุขท้วม
เด็กชายฐานพันธ์ สิงหวรวงศ์
เด็กชายณพวิทย์ รัตนวารินทร์ชัย
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปฏิทัศน์
เด็กชายดลธรรม ดาวาจาเกียรติ
เด็กหญิงปวรวรรณ พุกสุริย์วงษ์
เด็กหญิงพรรษชล ศรีสาคร
เด็กหญิงพรหมพร เอมสรรค์
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อุมัษเฐียร
เด็กชายภัทรพล เกื้อด้วง
เด็กหญิงภาสินี สมญา
เด็กหญิงรวิกานต์ สุนทรโกมล
เด็กหญิงสาธิตา คุ้มทรัพย์
เด็กชายสิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ
เด็กชายอรรถวุฒิ วูวนิช
เด็กหญิงอันดามัน คำเจียก
เด็กหญิงอารดา กนกศิลป์


ธรรมศึกษาชั้น เอก

เด็กหญิงมนรดา วราโห


อ่าน 668 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/02/2015 09:54


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com