ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้214คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9774คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103439คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  การศึกษาพิเศษ
โครงการจัดการ ศึกษาสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนศุภวรรณ
 

                ประเทศไทยเริ่มจัดการ ศึกษาสำหรับเด็กพิเศษด้วยการเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดเมื่อ 54 ปีก่อน ทำให้สังคมมีความเข้าใจว่า เด็กพิเศษคือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาเป็นพิเศษเพิ่มจาก เด็กปกติ   ปัจจุบันความเจริญของโลก ทำให้เกิดเด็กพิเศษประเภท สมาธิสั้นแท้ และสมาธิสั้นเทียม  อ่าน ไม่ออก เขียนไม่ได้  คิดเลขไม่เป็น ทั้งที่เป็นเด็กฉลาดรอบรู้ ซึ่งในทางการศึกษาพิเศษ เรียกว่าเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือ แอล.ดี. ( L.D. = Learning Disability ) ในอัตราสูงถึงร้อยละ 610  เด็กเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง ทั่วประเทศไทย  นอกเหนือจากเด็กพิเศษประเภทอื่น ๆ เช่น ออทิสติก  ดาวน์ซินโดรม  

                สังคมเริ่มรู้จักเด็ก พิเศษประเภทออทิสติก เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ นำพระโอรสมาศึกษาที่โรงเรียนสาธิตเกษตร   ประเทศไทย มีแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กเหล่าโดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติมาตรา 10  ให้สิทธิเด็กเหล่านี้เข้าเรียนใน โรงเรียนเหมือนกับเด็กธรรมดา  ทั้งนี้ด้วยแรงผลักดัน จากองค์การสหประชาชาติที่มีมติให้ประเทศสมาชิกต้องจัดการศึกษาให้กับเด็ก พิเศษ โดยการให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนสำหรับเด็กธรรมดา ในชั้นเรียนรวมกับเด็กธรรมดา  ในประเทศที่เจริญแล้ว  สังคมมีความเข้าใจว่าเด็กพิเศษคือทรัพยากรบุคคลที่มี ศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข    ตัวอย่าง เด็กพิเศษที่โลกรู้จักคือ  ไอน์สไตน์  และวอลต์  ดีสนีย์ ที่เป็นเด็ก แอล.ดี.   บิล เกตส์ เจ้าของไมโครซอฟท์ เป็นเด็ก พี.ดี.ดี. ที่สังคมให้ความช่วยเหลือและโอกาส ครูและระบบการศึกษาที่ดีได้พัฒนาเด็กเหล่านี้ จนกลายเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโลก แตกต่างจากประเทศไทยที่สังคมส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าการที่เด็กธรรมดามาเรียน รวมกับเด็กพิเศษ จะทำให้ลูกติดสภาวะอาการจากเด็กพิเศษ  หรือ เด็กพิเศษต้องไปอยู่รวมกันกับเด็กพิเศษในโรงเรียนเฉพาะทางเท่านั้น 

                โรงเรียนศุภวรรณ เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับเด็กพิเศษมาแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี  โดยได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองเด็กธรรมดาว่า ได้สร้างเด็กให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ อดทนต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจิตใจที่งดงามในการช่วยเหลือเพื่อนเด็กพิเศษในห้อง เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยธรรมชาติ นักการศึกษาชาวต่างประเทศท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่า สังคม ที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล คือสังคมที่มีความกลมกลืน  สังคมที่กลมกลืน คือสังคมที่ปลอดภัย สังคมที่ปลอดภัย  คือสังคมที่ให้กำไรกับคนในสังคมมากที่สุด

                โรงเรียนศุภวรรณ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดสังคมที่กลมกลืนและ ปลอดภัย   ท่านคือผู้หนึ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนพัฒนา ทรัพยากรของชาติ  ท่านคือผู้หนึ่งที่ได้ช่วยสร้าง สังคมที่มีความสุข
ช่างภาพหนังสือ  Special  Education  ( การ ศึกษาพิเศษ ) ของ UNESCO


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com