ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้207คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9767คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103432คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

                การ เรียนรู้ทั้งหลายนั้น ต้องมีภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ  โรงเรียน ศุภวรรณนำศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา   ศิลปะที่นำมาใช้มีทั้งการวาดภาพและระบายด้วยสีชนิดต่าง ๆ  งานปั้น (เซรามิค)  การ ออกแบบโดยใช้ลวดลายเรขาคณิต  ฯลฯ  และ งานประดิษฐ์ต่าง  

                ธรรมชาติและทุกสิ่งรอบตัวเรา คือต้นแบบที่ดีสำหรับงานศิลปะ ส่วนการถ่ายทอดสำหรับเด็กศุภวรรณ ล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกัน พัฒนาเป็นจินตนาการไม่รู้จบ  ดังนั้นงานของเด็กศุภวรรณทุกชิ้นจึงงดงามไม่ซ้ำกัน



                สิ่งที่เด็กได้รับจากการทำงานศิลปะ คือ ฝึกสังเกต ฝึกวางแผน ฝึกคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และทักษะการคิดอีกหลายๆอย่างประกอบกัน  ในที่สุดเด็ก จะมองเห็นความงามในงานของเขา  จิดใจสงบอ่อนโยน  เกิดสมาธิ  มีความอดทน  ทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้  รับ รู้สุนทรียภาพของสิ่งรอบตัว ซึ่งเป็นการคิดเชิงบวก  อัน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ศูนย์ ศิลปะเด็กศุภวรรณ

         เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 โรงเรียนศุภวรรณ ได้เรียนเชิญอาจารย์ปมุข ภู่เกิดสิน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบางกอกน้อยใกล้กับโรงเรียน มาเป็นอาจารย์ สอนวาดภาพในช่วงเย็นวันศุกร์และเช้าวันเสาร์ครึ่งวันให้กับนักเรียนโรงเรียน ศุภวรรณที่สนใจในการวาดภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยเป็นเวลา 3 เดือน ผลปรากฏว่าพัฒนาการของเด็ก ที่มาเข้าเรียนดีขึ้นมาก เด็ก ๆ มีความสุข มีสมาธิดี อารมณ์ดีขึ้น มีความอดทนเพิ่มขึ้น ภาพ ที่วาดได้แสดงถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีอายุเพียง 6 – 10 ปี 
         เมษายน 2535 โรงเรียนศุภวรรณ ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณ และเปิดสอนศิลปะให้กับบุคคลภาย นอกเป็นครั้งแรก ด้วยแนวความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความอดทนและความละเอียดอ่อน การสร้างจินตนาการและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้เป็นภาพมิใช่เกิดจาก พรสวรรค์เพียงอย่างเดียว ทุกคนสามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนเองได้ หากได้เริ่มเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนทักษะในการวาดภาพจนเกิดความชำนาญ นั่นคือ "พรแสวงมีจริง"

         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2541 ศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณได้รับเกียรติ จากท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย พณ ฯ ท่านนาย วลาดีร์วาส สตราเซสกี (Mr. Wladyslaw W. Strazeski ) เป็นผู้มา มอบรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรศูนย์ศิลปะดีเด่น รางวัลชมเชย และรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ในการประกวดวาดภาพ
ปี ค.ศ. 1995 และ ปี ค.ศ. 1997 ท่านได้กรุณาอธิบายถึงคำแปลภาษาโปลในเกียรติบัตร พร้อมกับนำหนังสือภาพเมืองที่จัดการประกวดภาพวาดมาให้กับนักเรียน และผู้มาร่วมงานได้ชมด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ จึงถือได้ว่างานศิลปะ ได้เป็นสื่อที่แสดงถึงศักยภาพของเด็กไทยที่มีเท่าเทียมกับเด็กจากชาติ อื่นทั่วโลก เป็นโอกาสที่ได้สร้างความประทับใจ ชื่อเสียง และความ สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศโปแลนด์ด้วย



สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com