ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้54คน
ผู้ชมเมื่อวาน216คน
ผู้ชมเดือนนี้15645คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1090902คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  คุณธรรมนำความรู้
คุณธรรมนำความรู้

      โรงเรียนศุภวรรณ ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น พ.ศ. 2539  จากกรมการศาสนาและด้วยแนวทางที่เน้นการจัดประสบการณ์ชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนศุภวรรณ ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ไปดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวัน  และได้นำแนวคิดมาสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบของโรงเรียนศุภวรรณ  ซึ่งมูลนิธิพุทธฉือจี้ได้ มาถ่ายทำและนำผลงานจัดทำเป็นวีซีดี เผยแพร่ในประเทศไต้หวัน และอเมริกา

          โรงเรียนศุภวรรณ  มุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อหล่อหลอม ให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์และอาสาสมัครมูลนิธิพุทธฉือ จี้แห่งประเทศไทยมาจัดกิจกรรมฝึกให้เด็กปฏิบัติ พัฒนา ให้เป็นคนดีด้วย


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com