ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้200คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9760คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103425คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  แนวทางการจัดการศึกษา
แนว ทางการจัดการศึกษา
                ปรัชญาของโรงเรียนศุภวรรณ คือ การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต  นำไปสู่แนวทาง การจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  โดยพัฒนาสมองสองด้านเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการคิดได้ ( มีความรู้ ) และคิดเป็น (เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ) สร้างเด็กดีที่สังคมต้องการ

                โรงเรียนศุภวรรณ  นำหลักการพัฒนาเด็กให้เต็ม ตามศักยภาพ  ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ตามหลักการศึกษา ของดอคเตอร์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์  “เด็กจะมีความสามารถหรือปัญญา  แตกต่างกัน อย่างน้อย 8 อย่าง  ได้แก่ปัญญาด้านคณิตศาสตร์  ปัญญาด้านภาษา   ปัญญาด้านศิลปะ ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว  ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านรู้จักตนเอง  ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และ ปัญญาด้านความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม”   แนวทางเช่นนี้เรียกว่าทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple Intelligences )

                กิจกรรมทุกด้านที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน  เพื่อ เป็นเครื่องมือในการค้นหาและพัฒนาปัญญาในตัวตนเด็กที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลายาวนานอย่างมั่นคง  ได้สร้างเด็กให้มี พื้นฐานของชีวิตเป็นเด็กที่ดี เรียนอย่างมีความสุข มีโอกาสค้นหาความถนัดความสามารถและความสนใจของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิตต่อไป

                รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นเพียงผลพลอยได้ของนักเรียนที่โรงเรียนส่งเสริมให้ไปเข้าร่วม การแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้น

                จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างเด็กให้มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรของโรงเรียนศุภวรรณ  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย  รู้จัก หน้าที่และความรับ


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com