ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้61คน
ผู้ชมเมื่อวาน216คน
ผู้ชมเดือนนี้15652คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1090909คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  จากใจครูใหญ่

               โรงเรียนมีหน้าที่หล่อหลอมเด็ก ๆ ให้มีทั้งความรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชาติต้องการ คือ เก่ง  ดี  มีสุข โดยขณะนี้สังคมต้องการให้เด็กไทยมีคุณธรรมนำความรู้ อันตรงกับเป้าหมายของโรงเรียนศุภวรรณ ที่มุ่งเน้น พัฒนาความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มที่เป็นจุดเด่น ของโรงเรียนศุภวรรณ

                กิจกรรมการเรียน การสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์ทุกด้าน ล้วนมุ่งหวังให้เด็กได้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข   เพื่อ เสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพ

                โรงเรียนศุภวรรณ มุ่งมั่นในการวางรากฐานด้านวิชาการที่เข้มแข็ง ด้านความคิดเชิงบวก และ ด้านคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อเป็นรากแก้วสำหรับต้นกล้าศุภวรรณ ที่จะต้องเติบใหญ่ในอนาคต 

                 ความ สำเร็จของนักเรียนแต่ละคน ล้วนเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบ้านและโรงเรียน ในการประคับประคอง รดน้ำ พรวนดินให้ต้นกล้าน้อยๆ เจริญเติบโตขึ้นตามวัยอย่างแข็งแรง 

                ขอ ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่าน คณะครู และนักเรียนที่น่ารักทุกคน  ที่มีส่วนสนับสนุนให้ โรงเรียนได้รับรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษา 
 
ดร.สุภา พร  ศรีเรืองสกุล
ผู้รับใบ อนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียนศุภวรรณ


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com