ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้183คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9743คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103408คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ความภาคภูมิใจ
- รางวัลชมเชย “บริการชุมชนดีเด่น” จากสภาสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2526

- เป็นผู้แทนโรงเรียนเอกชนระดับประถม จัดสื่อการเรียนการสอนหมวด ทักษะ
   (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ในงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 2

- รางวัลสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล งานศิลปะ-หัตถกรรมและ อาชีวศึกษา พ.ศ.2532

- รางวัลศูนย์ศิลปะดีเด่น จากประเทศโปแลนด์ พ.ศ.2538

- รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น พ.ศ.2539

- เกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542

- รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน พ.ศ.2549
- รางวัลผู้บริหารดีเด่น มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ  พ.ศ.2550
- เสาเสมาธรรมจักร  พ.ศ. 2553
  ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com